Η Google αποκαλύπτει το «AI Opportunity Agenda» για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Google-AI-Opportunity-Agenda

Η Google κυκλοφόρησε το AI Opportunity Agenda, ένα ολοκληρωμένο έγγραφο που περιέχει πρακτικές συστάσεις προς τις κυβερνήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) προσεγγίζουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων.

Η ατζέντα δίνει έμφαση σε μια διαφοροποιημένη στρατηγική, που αντιμετωπίζει τους κινδύνους και ενισχύει την πρόοδο στους ακόλουθους τομείς:

Eπενδύοντας στην υποδομή και την καινοτομία AI

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικών φορέων είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της παροχής ζωτικών πόρων όπως η υποδομή cloud, η υπολογιστική χωρητικότητα και τα δεδομένα.

Η Google προτείνει την προώθηση νομικών πλαισίων που προωθούν την καινοτομία, τη δημιουργία ενός παγκόσμιου πόρου για την έρευνα τεχνητής νοημοσύνης και την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας μέσω εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών.

Δημιουργία εργατικού δυναμικού με τεχνητή νοημοσύνη

Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η Google υπογραμμίζει την αναγκαιότητα προετοιμασίας του εργατικού δυναμικού για μετασχηματισμούς που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, της κοινωνίας των πολιτών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι απαραίτητη.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός παγκόσμιου σώματος τεχνητής νοημοσύνης, την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, τη δημιουργία ευέλικτων οδών μετανάστευσης για τους ειδικούς της τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή διχτυών ασφαλείας με προσαρμοσμένα προγράμματα δεξιοτήτων.

Μεγιστοποίηση προσβασιμότητας και υιοθέτησης AI

Η Google τονίζει τη σημασία της καθολικής προσβασιμότητας AI. Οι κυβερνήσεις, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, μπορούν να βελτιώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να βοηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Η Google συνιστά την ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας τεχνητής νοημοσύνης, την δημιουργική προσέλκυση ταλέντων στον ιδιωτικό τομέα και τη δημιουργία ενός κεντρικού πόρου ειδικών τεχνητής νοημοσύνης για κυβερνητικούς φορείς. Η υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών προγραμμάτων καθοδήγησης και κατάρτισης μπορεί να ενισχύσει την ευρεία υιοθέτηση.

Επιδίωξη του δυναμικού της AI σε όλους τους τομείς

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας σε τομείς όπως η ιατρική, η γεωργία ακριβείας και η οικονομική παραγωγικότητα, η Google προτρέπει τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η Google εκφράζει τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών για να διαμορφώσει ένα χωρίς αποκλεισμούς μέλλον με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη.