Ο παραψυχολόγος Δρ. Elise Rainier αντιμετωπίζει ακόμα ένα πιο φοβερό και προσωπικό στοίχειωμα και κυνήγι μέσα στο σπίτι του.